၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္

 မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ေနာက္ေက်ာဘက္ေအာက္ေျခစမခံကိစၥညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကို မတ္လ ၁၁ ရက္မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ဘုရားႀကီးရင္ ျပင္ေတာ္ရွိ မိုးေကာင္းဓမၼာ႐ံု၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ ေတာ္ျမတ္ႀကီး ေဂါပကဥကၠ႒ ဦးစိုးလင္းက ေအာက္ေျခစမခံအက္ေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ပ႐ိုဂ်က္တာျဖင့္ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပညာရွင္မ်ားက စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြား ႏိုင္ရန္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။