ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

မီးေလာင္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

191

ဗဟိုမီးသတ္

 

60739၊ 60740

ခ်မ္းေအးသာစံ   60738
ေအာင္ေျမသာစံ   60200
မဟာေအာင္ေျမ   76362
ခ်မ္းျမသာစည္   21087၊ 62718
ျပည္ႀကီးတံခြန္   54974
အမရပူရ   70996၊ 70713

မႈခင္းျဖစ္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

199

တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36871 36982 39635
အမွတ္(၁၁) ယာဥ္ထိန္းရဲစခန္း   60231 36986
ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   82169 82179
ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36781
ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36780
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36782
ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70683
ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   80347
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70588
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   57905
လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းေရး(အထူး)အဖြဲ႕   73830

တယ္လီဖုန္းလိုင္း ပ်က္လွ်င္

 

တိုင္ၾကားရန္

 

102, 02-4060000, 02-4060001, 02-4036136, 02-4021000, 02-4060007, 02-4060070, 02-4022600

   

 

ံGSM   106 (လိုင္းခြဲ) 10/20
CDMA 910/7350   09-73000111
CDMA 680/650/47   02-4069607
ျပည္ႀကီးတံခြန္   02-80000, 02-80211
ပုသိမ္ႀကီး    02-57000
အမရပူရ   02-4070000
စက္မွု 02-515xxxx   02-5153200, 02-5154000

လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္လွ်င္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေကာ္ပိုေရးရွင္း ရံုးခ်ဳပ္ (call center)

 

02-4039330, 02-4065666, 02-4072617, 02-4072618, 02-4072619, 02-4073666

     

ခ်မ္းေအးသာစံ

 

02-4039166

ေအာင္ေျမသာစံ  

02-4036427,

02-4039162

မဟာေအာင္ေျမ   02-4029167
ပည္ႀကီးတံခြန္   09-5153500
ခ်မ္းျမသာစည္   09-428065544
အမရပူရ   02-4070563
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္       02-4057304

 

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

စီးပြားေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

၁။ အသားတင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာေပါင္း ၃၂၀၉၉၃၆
   (က)လယ္ေျမ                                ၈၇၀၀၀၀
   (ခ)ယာေျမ  ၂၁၃၈၇၉၅
   (ဂ)ကိုင္း/ကြၽန္းေျမ  ၁၆၂၇၅၃
   (ဃ)ဥယ်ာဥ္ေျမ  ၃၇၆၆၂
   (င)ေတာင္ယာေျမ ၇၂၆
     
၂။ လွပ္ေျမ   ၁၅၉၄၈၉
၃။ စားက်က္ေျမ   ၇၇၂၅
၄။ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးေျမ   ၅၇၉၈၄
၅။ ၿမိဳ႔႕ ရြာႏွင့္အျခားေျမ   ၁၈၂၆၈၂
၆။ ႀကိဳး၀ိုင္း/ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာေျမ   ၁၅၇၃၃၅၃
၇။ ေတာရိုင္းေျမ   ၅၆၆၆၈၂
၈။ ေျမရိုင္း   ၅၇၁၇၄
၉။ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမျပဳႏိုင္ေသာဧရိယာ ၁၈၁၇၅၈၇
    စုစုေပါင္း ၇၆၃၂၆၁၂

 

စဥ္ သီးႏွံအမည္ လ်ာထားဧက စိုက္ဧက
စပါးစုစုေပါင္း ၇၆၃၈၃၀ ၇၃၉၅၃၁
  မိုးစပါး ၅၉၆၅၁၉ ၅၆၇၃၃၄
  ေႏြစပါး ၁၆၇၃၁၁ ၁၇၂၁၉၇
ခ်ည္မွ်င္ရွည္၀ါ ၁၉၃၈၈၈ ၁၅၉၉၃၁
  မိုးႀကိဳ ၁၁၇၅၀ ၁၅၇၄၁
  မိုး ၁၇၆၀၀ ၂၀၁၀၀
  မိုးေႏွာင္း ၁၆၄၅၃၈ ၁၂၄၀၉၀
ႀကံ ၃၁၀၉၀ ၃၃၄၂၈
ပဲစင္းငံု (မိုး) ၄၇၆၆၁၁ ၄၈၈၉၂၅
ပဲတီစိမ္း ၃၂၄၅၉၁ ၃၁၄၂၄၃
  မိုး ၁၇၆၀၀ ၂၀၁၀၀
  ေဆာင္း ၄၁၅၅၈ ၂၅၁၅၇
မတ္ပဲ ၉၆၁၇ ၆၃၇၀
  မိုး ၁၅၁ ၅၇၉
  ေဆာင္း ၉၄၆၆ ၅၇၉၁
ႏွမ္း ၁၁၁၆၀၄၁ ၁၁၁၆၆၀၀
  မိုး ၉၄၄၇၇၈ ၉၄၄၈၈
  ေဆာင္း ၉၄၈၇၆ ၇၇၁၉
  ေႏြ ၇၆၃၉၆ ၉၀၅၀၅
ေျမပဲ ၃၇၅၂၀၉ ၄၇၆၂၄၄
  မိုး ၂၄၉၃၉၆ ၃၆၂၅၉၀
  ေဆာင္း ၁၂၅၈၁၃ ၁၁၃၆၅၄
ေနၾကာ ၁၉၇၃၂၃ ၁၃၇၇၁၂
  မိုး ၄၇၃၆၇ ၃၅၄၀၂
  ေဆာင္း ၁၄၉၉၅၆ ၁၀၂၃၁၀
၁၀ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း ၃၈၁၂၀ ၃၇၄၈၆
  မိုး ၁၀၅၄၉ ၁၄၄၅၃
  ေဆာင္း ၂၇၅၇၁ ၂၃၀၃၃

 

ေမြးျမဴေရး

 

အေရအတြက္

ကြၽဲ   ၇၄၀၉၇
ႏြား
  ၂၄၇၃၈၉၈
၀က္
  ၁၀၁၀၇၆၁
ၾကက္
  ၂၉၂၁၅၇၀၁
ဘဲ
  ၇၁၈၉၅၉
သိုး
  ၃၇၁၄၄၄
ဆိတ္
  ၁၆၉၀၉၀၅
ငံုး   ၁၀၇၉၈၀၈
ၾကက္ဆင္/ဘဲငန္းမန္ဒါလီ   ၆၇၉၂၁

ငါးေမြးျမဴေရး

 

အေရအတြက္

ေမြးျမဴသူဦးေရ   ၁၁၇၁ ဦး
ဧက
  ၇၈၇၃.၂၂၃ ဧက

စဥ္

လုပ္ငန္းအုပ္စုေပါင္း

ႀကီး

လတ္

ငယ္

ေပါင္း

၁။ စားေသာက္ေရး ၆၁၁ ၁၁၉၀ ၁၀၀၄ ၂၀၈၅
၂။ ၀တ္ဆင္ေရး ၇၇ ၄၂၄ ၁၀၃၆ ၁၅၃၇
၃။ ေနထိုင္ေရး ၂၄၈ ၃၈၈ ၂၅၆ ၈၉၂
၄။ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၁၅၂ ၇၉ ၄၈ ၂၇၉
၅။ အိမ္သံုးကုန္ပစၥည္း ၁၉ ၂၁ ၄၆
၆။ စာေပႏွင့္ အနုပညာ ၂၃ ၂၈ ၁၅ ၆၆
၇။ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၆၁ ၈၇ ၃၄ ၁၈၂
၈။ ဓါတ္သတၱဳပစၥည္း ၁၀၅ ၁၉၁ ၃၉၇ ၆၉၃
၉။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကိရိယာ ၁၃
၁၀။ စက္ႏွင့္ စက္ကိရိယာ ၁၆ ၂၀
၁၁။ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ၁၉ ၂၀
၁၂။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ၁၃ ၂၇
၁၃။ အေထြေထြစက္မႈ ၆၂ ၃၀၁ ၁၀၆၈ ၁၄၃၁
  စုစုေပါင္း ၁၃၉၁ ၂၇၂၆ ၃၈၉၄ ၈၀၁၁

ဆက္သြယ္ေရး

 

အေရအတြက္

စာတိုက္ရံုး   ၁၅၆(ေနျပည္ေတာ္ေဒသအပါအ၀င္)
ေၾကးနန္းရံုး
  -
ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္း
  -
မိုဘုိင္းလ္ဖုန္း
  -
ေရဒီယိုစခန္း   ၂ (မႏၲေလး/တေကာင္း)

ရထားလမ္းႏွင့္ဘူတာရံုမ်ား

 

အေရအတြက္

ဘူတာရံု   ၁၃၅ ရံု
သံလမ္းမိုင္
  ၇၇၈ မိုင္
ခရီးမိုင္
  ၅၆၄.၄၁၄ မိုင္
တံတားႀကီး
  ၂၁၀ စင္း
တံတားငယ္   ၁၆၈၀ စင္း

ေရေၾကာင္းလမ္း

 

အေရအတြက္

ဆိပ္ကမ္း   ၉ ခု
ေရမိုင္ေပါင္း   ၄၂၅ မိုင္

ေလေၾကာင္းလမ္း

 

အေရအတြက္

ေလယာဥ္ကြင္း  

ေရေလွာင္တမံႏွင့္ဆည္မ်ား

အစိုးရ

ကိုယ္အားကိုယ္ကိုး

စုစုေပါင္း

ေရေလွာင္တမံ ၄၆ - ၄၆
ေရထိန္းတမံ -
ဆည္ ၁၅ ၇၈ ၉၃
ကန္ ၃၆ ၁၀၄၀ ၁၀၇၆
တာ -

ေရနံထုတ္လုပ္မႈ

 

အေရအတြက္

လုပ္ကြက္   ၂ ကြက္
ေရနံတြင္း   ၁၅၈ တြင္း
ထြက္ရွိသည့္ ပမာဏ (၂၀၁၄-၁၅)   ၂၇၀၀၀၀ ဂါလန္

စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား

 

အေရအတြက္

ႏိုင္ငံပိုင္   ၂ ဆိုင္
ပုဂၢလိကပိုင္
  ၅၇၅ ဆိုင္

ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴ းမႈ

 

အေရအတြက္

ပင္မဓာတ္အားခြဲရံု   ၆ ရံု
ထရန္စေမာ္မာအေရတြက္
  ၅၇၇၁ လံုး
မီးသံုးစြဲသူဦးေရ
  ၇၀၃၆၀၈ ဦး

ေက်းရြာမီးလင္းေရးေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ

 

အေရအတြက္

အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္   ၈၉ ရြာ
ဇီ၀ဓာတ္ေငြ႔သံုး
  ၇ ရြာ
ဓာတ္အားစနစ္
  ၂၀၈၈ ရြာ
ေနစြမ္းအင္စနစ္
  ၇၂၂ ရြာ
ဒီဇယ္စက္
  ၈၂၃ ရြာ
စပါးခြံသံုးဓာတ္အားေပးစက္
  -

လမ္းအမ်ိဳးအစား (မိုင္/ဖာလံု)

ၿမိဳ႕ျပ

ေက်းလက္

ကတၱရာလမ္း ၄၂/၇.၁ ၄၀၃/၆.၇
ေက်ာက္လမ္း ၉/၇.၀၁ ၁၄၅၀/၁.၃၆
ဂ၀ံလမ္း ၄/၀.၃၂ ၃၆၇/၂.၁
ကြန္ကရစ္လမ္း ၈/၇.၆၂  
ေျမသားလမ္း - ၂၇၂၄/၁.၂၃
စုစုေပါင္း ၆၅/၆.၀၅ ၄၉၄၅/၃.၃၉

တံတားအမ်ိဳးအစား (စင္း)

ၿမိဳ႕ျပ

ေက်းလက္

ကြန္ကရစ္ ၂၁၅ ၃၁၂
သစ္သား - ၄၂၅
ေရျပြန္ ၅၄ ၁၃၈
ေရေက်ာ္  
အျခား - ၉၉
စုစုေပါင္း ၂၇၆ ၉၇၄

ေရေပးေရး (ခု)

ၿမိဳ႕ျပ

ေက်းလက္

တြင္းတိမ္ - ၈၈၄၉၃
တြင္းနက္ ၁၆၆၅၆
ေရကန္ ၁၁
စိမ့္စမ္း - -
ျမစ္ေရတင္ - -
ဆည္ေရ - -
အျခား ၁၇၀ ၁၁၂၈၇
  ၁၉၀ ၁၁၆၄၄၁

လမ္းတည္ရွိမႈ (ပဆင)

မိုင္ - ဖာလံု

AC ၉၁ - ၃
ကြန္ကရစ္လမ္း ၆၄ - ၆ + ၃၃၀'
ကတၱရာလမ္း ၁၃၃၄ - ၁ + ၁၅၅'
ေက်ာက္လမ္း ၁၀ - ၄ 
အမာခံလမ္း ၀ - ၃
ေျမလမ္း ၂၅ - ၀
စုစုေပါင္း ၁၅၂၆ - ၁ + ၄၈၅'

တံတားတည္ရွိမႈ (ပဆင)

 

အေရအတြက္

၁၈၀' အထက္   ၆၁ စင္း
၁၈၀' ေအာက္
  ၅၂၆၇ စင္း

သမ၀ါယမအသင္းမ်ား

 

အေရအတြက္

အသင္းစုခ်ဳပ္  
ၿမိဳ႕နယ္သမ၀ါယမအသင္းစု   ၂၇
စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး သမ၀ါယမအသင္းစု  
ေငြေၾကးသမ၀ါယမအသင္းစု  
ဂ်ီအီးစီ အသင္းစု (၀န္ထမ္း)  
ဂ်ီအီးစီအသင္းစု (တကၠသိုလ္)  
ဂ်ီအီးစီအသင္းစု (ၿမိဳ႕နယ္)    
အေျခခံသမ၀ါယမအသင္း   ၄၇၆၆
စုစုေပါင္း   ၄၈၀၇

ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္း၊ တည္ခိုခန္း

 

အေရအတြက္

ဟိုတယ္   ၁၇၄
မိုတယ္
 
အင္း
 
တည္ခိုခန္း
  ၃၇
စုစုေပါင္း   ၂၁၈

ေရယာဥ္/ေမာ္ေတာ္ကား

 

အေရအတြက္

ေရယာဥ္   ၄၃
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
  ၈၄
စုစုေပါင္း   ၁၂၇

ႊThe End