ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

မီးေလာင္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

191

ဗဟိုမီးသတ္

 

60739၊ 60740

ခ်မ္းေအးသာစံ   60738
ေအာင္ေျမသာစံ   60200
မဟာေအာင္ေျမ   76362
ခ်မ္းျမသာစည္   21087၊ 62718
ျပည္ႀကီးတံခြန္   54974
အမရပူရ   70996၊ 70713

မႈခင္းျဖစ္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

199

တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36871 36982 39635
အမွတ္(၁၁) ယာဥ္ထိန္းရဲစခန္း   60231 36986
ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   82169 82179
ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36781
ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36780
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36782
ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70683
ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   80347
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70588
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   57905
လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းေရး(အထူး)အဖြဲ႕   73830

တယ္လီဖုန္းလိုင္း ပ်က္လွ်င္

 

တိုင္ၾကားရန္

 

102, 02-4060000, 02-4060001, 02-4036136, 02-4021000, 02-4060007, 02-4060070, 02-4022600

   

 

ံGSM   106 (လိုင္းခြဲ) 10/20
CDMA 910/7350   09-73000111
CDMA 680/650/47   02-4069607
ျပည္ႀကီးတံခြန္   02-80000, 02-80211
ပုသိမ္ႀကီး    02-57000
အမရပူရ   02-4070000
စက္မွု 02-515xxxx   02-5153200, 02-5154000

လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္လွ်င္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေကာ္ပိုေရးရွင္း ရံုးခ်ဳပ္ (call center)

 

02-4039330, 02-4065666, 02-4072617, 02-4072618, 02-4072619, 02-4073666

     

ခ်မ္းေအးသာစံ

 

02-4039166

ေအာင္ေျမသာစံ  

02-4036427,

02-4039162

မဟာေအာင္ေျမ   02-4029167
ပည္ႀကီးတံခြန္   09-5153500
ခ်မ္းျမသာစည္   09-428065544
အမရပူရ   02-4070563
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္       02-4057304

 

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

လူမႈေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

အဆင့္ျမင့္ပညာ

 

အေရအတြက္

တကၠသိုလ္              ၁၈     
ကာလိပ္          
    ၂
သိပၸံေက်ာင္း      
    ၂

အေျခခံပညာ

 

အေရအတြက္

အထက              ၂၄၂      
အလက               ၃၀၁
အမက        ၂၄၉၄
အထက(ခြဲ)         ၁၈၃
အလက(ခြဲ)         ၃၆၁
အမက(ခြဲ)    ၇၆
အမက(တြဲ)    
မူလြန္    ၅၂၉
ဆရာ း ေက်ာင္းသား (အထက္တန္း)   ၁ း ၂၅
ဆရာ း ေက်ာင္းသား (အလယ္တန္း)   ၁ း ၃၀
ဆရာ း ေက်ာင္းသား (မူလတန္း)   ၁ း ၂၀

ဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာသင္ေက်ာင္း

 

အေရအတြက္

မူလတန္းေက်ာင္း              ၂၅၂      
အလယ္တန္းေက်ာင္း         ၇၁
အထက္တန္းေက်ာင္း         ၂
ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား         ၁၄၉

က်န္းမာေရးက႑

 

အေရအတြက္

ေဆးရံု (ဗဟိုအဆင့္အပါအ၀င္)   ၁၀၈    
ေဒသႏၱရဌာန
   ၈
ေဒသႏၱရဌာနခြဲ
   ၉
ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဌာန
   ၇
မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးဌာန
  ၂၅
ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန/တိုက္နယ္က်န္းမားေရးဌာန   ၁၂၀/၃၉
ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ   ၇၅၁
တိုင္းရင္းေဆးကုဌာန    ၂၅
အနာႀကီး၊ ငွက္ဖ်ား၊ ကာလသား တုိက္ဖ်က္ေရးဌာန    ၃၀
တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဌာန     ၉
ပုဂၢလိကေဆးရံု    ၄၂
ပုဂၢလိကေဆးခန္း    ၉၁
GP ေဆးခန္း   ၁၃၃၄

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

 

အေရအတြက္

ဆရာ၀န္ႏွင့္ လူဦးေရအခ်ိဳး   ၁ း ၁၅၁၉
သူနာျပဳႏွင့္ လူဦးေရးအခ်ိဳး
  ၁ း ၄၆၈၀
ကုတင္ႏွင့္လူဦးေရအခ်ိဳး
  ၁ း ၈၂၄၀

လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား

 

အေရအတြက္

(၆/၈၈) ဥပေဒအရ သက္တမ္းရွိ မွတ္ပံုတင္အသင္း   ၂၁ သင္း
(၃၁/၂၀၁၄)ဥပေဒအရ သက္တမ္းရွိ မွတ္ပံုတင္အသင္း   ၅၉၃ သင္း
မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး
  ၂၅၄၃၁၀၁ ဦး
အမ်ိဳးသမီးေရးရာ
  ၉၃၆၃၀၀ ဦး
ၾကက္ေျခနီ
  ၁၃၄၈၄ ဦး
INGO
  ၄၁ သင္း

သာသနာေရး

 

အေရအတြက္

တန္ခိုးႀကီးဘုရားေစတီေပါင္း   ၂၁၁
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
  ၉၉၂၉
ရဟန္း
  ၅၂၆၅၂
သာမေဏ
  ၄၆၈၅၄
သီလရွင္ေက်ာင္း
  ၄၇၄
သီလရွင္
  ၈၅၅၉

ဘာသာေရး

 

အေရအတြက္

ခရစ္ယာန္ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း (ခ်ာ့ခ်္)   ၁၅၁
အစၥလာမ္၀တ္ျပဳေက်ာင္း (ဗလီ)
  ၁၉၆
ဟိႏၵဴဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း
  ၁၀၉
တရုတ္ဘုရားေက်ာင္း
  ၃၅

ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းႏွင့္မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား

 

အေရအတြက္

ပံုႏွိပ္စက္   ၃၀၇
ကြန္ပ်ဴတာ
  ၆၃၀
မိတၳဴ
  ၅၆၂
ေတးသံသြင္း
    ၉
ဗီြဒီယို
  ၁၉၁၇