ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

မီးေလာင္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

191

ဗဟိုမီးသတ္

 

60739၊ 60740

ခ်မ္းေအးသာစံ   60738
ေအာင္ေျမသာစံ   60200
မဟာေအာင္ေျမ   76362
ခ်မ္းျမသာစည္   21087၊ 62718
ျပည္ႀကီးတံခြန္   54974
အမရပူရ   70996၊ 70713

မႈခင္းျဖစ္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

199

တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36871 36982 39635
အမွတ္(၁၁) ယာဥ္ထိန္းရဲစခန္း   60231 36986
ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   82169 82179
ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36781
ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36780
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36782
ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70683
ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   80347
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70588
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   57905
လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းေရး(အထူး)အဖြဲ႕   73830

တယ္လီဖုန္းလိုင္း ပ်က္လွ်င္

 

တိုင္ၾကားရန္

 

102, 02-4060000, 02-4060001, 02-4036136, 02-4021000, 02-4060007, 02-4060070, 02-4022600

   

 

ံGSM   106 (လိုင္းခြဲ) 10/20
CDMA 910/7350   09-73000111
CDMA 680/650/47   02-4069607
ျပည္ႀကီးတံခြန္   02-80000, 02-80211
ပုသိမ္ႀကီး    02-57000
အမရပူရ   02-4070000
စက္မွု 02-515xxxx   02-5153200, 02-5154000

လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္လွ်င္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေကာ္ပိုေရးရွင္း ရံုးခ်ဳပ္ (call center)

 

02-4039330, 02-4065666, 02-4072617, 02-4072618, 02-4072619, 02-4073666

     

ခ်မ္းေအးသာစံ

 

02-4039166

ေအာင္ေျမသာစံ  

02-4036427,

02-4039162

မဟာေအာင္ေျမ   02-4029167
ပည္ႀကီးတံခြန္   09-5153500
ခ်မ္းျမသာစည္   09-428065544
အမရပူရ   02-4070563
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္       02-4057304

 

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဖြဲ႔စည္းမႈ

ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စု ေက်းရြာ
၂၈ ၂၈ ၂၇၆ ၁၄၁၆ ၄၈၀၀

အိမ္ေျခ၊ အိမ္ေထာင္စု

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ  ဦးေရ
အိမ္ေျခေပါင္း ၁၁၀၅၁၃၀
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၁၇၆၁၅၅

လူဦးေရ

စဥ္ အေၾကာင္းအရာ     ေပါင္း
၁။ ၿမိဳ႕ေန ၁၇၃၈၀၉၄ ဦး
၂။  ေက်းလက္ေန ၄၀၁၈၈၁၆ ဦး
  စုစုေပါင္း         ၅၇၅၆၉၁၀ ဦး

လူမ်ိဳးစု

ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုိင္၊ ရွမ္း

တုိင္းရင္းသား ၅၆၈၅၂၇၃ ဦး
ႏုိင္ငံျခားသား ၇၁၆၃၇  ဦး

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ ဦးေရ
ဗုဒၶၵဘာသာ ၅၅၃၈၉၆၅
ခရစ္ယာန္ ၄၁၁၉၈
ဟိႏၵဴ ၁၇၄၂၅
အစၥလာမ္ ၁၄၈၂၄၃
အျခား ၁၁၀၇၉

ရဲတပ္ဖြဲ႕

တိုင္း ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း နယ္ေျမရဲစခန္း ရဲကင္းစခန္း
၂၈ ၂၈ ၄၁ ၂၈

မီးသတ္အင္အား

သေႏၶ ၁၀၁၉ ဦး
အရန္ ၃၅၃၄၀ ဦး

ေရြးခ်ယ္ခံရေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္
    အမွတ္ (၁) အမွတ္ (၂)  
၁၂ ဦး ၂၈ ဦး ၂၈ ဦး ၂၈ ဦး ၁ ဦး

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏အဂၤါစဥ္စာရင္း

(၁)     ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီပါတီ
(၂)    ၀ံသာႏုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
(၃)    တုိင္းလုိင္(ရွမ္းနီ) အမ်ိဳးသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ
(၄)    ရွမ္းနီ (တုိင္းလုိင္)ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ
(၅)    ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ
(၆)    တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ
(၇)    ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)
(၈)    အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ
(၉)    အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ
(၁၀)    ”၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ)ပါတီ
(၁၁)    အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္
(၁၂)    ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ
(၁၃)    ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ
(၁၄)    လူ႕ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
(၁၅)    ျမန္မာႏုိင္ငံေတာင္သူလယ္သမားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္)
(၁၆)    အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္)
(၁၇)    ညီညြတ္ေသာ ဒီိမိုကရက္တစ္ပါတီ (မိတၳီလာေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္)
(၁၈)    တေအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီ (မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္)
(၁၉)    ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္)
(၂၀)    လီဆူးအမ်ိဳးသားမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ (ဒူးေလး)(မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္)


လူဦးေရ တိုးႏႈန္းႏွင့္ က်ား/မ အခ်ိဳး
မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ လူဦးေရတိုးႏႈန္းမွာ (၁.၁၄%)ျဖစ္ၿပီး၊ က်ား/မ အခ်ိဳးမွာ (၁း၁.၁၂) ျဖစ္ပါသည္။

ေနထုိင္သည့္တုိင္းရင္းသားမ်ား

   ကခ်င္

ကယား

ကရင္

   ခ်င္း

ဗမာ

မြန္

   ရခိုင္

ရွမ္း

 

တရုတ္

အိႏၵိယ
ပါကစၥတန္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
နိေပါလ္

အျခား

 

 

စုစုေပါင္းေနထိုင္သည့္ လူဦးေရ

(၅၇၅၆၉၁၀)ဦး