ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

မီးေလာင္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

191

ဗဟိုမီးသတ္

 

60739၊ 60740

ခ်မ္းေအးသာစံ   60738
ေအာင္ေျမသာစံ   60200
မဟာေအာင္ေျမ   76362
ခ်မ္းျမသာစည္   21087၊ 62718
ျပည္ႀကီးတံခြန္   54974
အမရပူရ   70996၊ 70713

မႈခင္းျဖစ္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

199

တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36871 36982 39635
အမွတ္(၁၁) ယာဥ္ထိန္းရဲစခန္း   60231 36986
ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   82169 82179
ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36781
ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36780
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36782
ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70683
ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   80347
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70588
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   57905
လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းေရး(အထူး)အဖြဲ႕   73830

တယ္လီဖုန္းလိုင္း ပ်က္လွ်င္

 

တိုင္ၾကားရန္

 

102, 02-4060000, 02-4060001, 02-4036136, 02-4021000, 02-4060007, 02-4060070, 02-4022600

   

 

ံGSM   106 (လိုင္းခြဲ) 10/20
CDMA 910/7350   09-73000111
CDMA 680/650/47   02-4069607
ျပည္ႀကီးတံခြန္   02-80000, 02-80211
ပုသိမ္ႀကီး    02-57000
အမရပူရ   02-4070000
စက္မွု 02-515xxxx   02-5153200, 02-5154000

လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္လွ်င္

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေကာ္ပိုေရးရွင္း ရံုးခ်ဳပ္ (call center)

 

02-4039330, 02-4065666, 02-4072617, 02-4072618, 02-4072619, 02-4073666

     

ခ်မ္းေအးသာစံ

 

02-4039166

ေအာင္ေျမသာစံ  

02-4036427,

02-4039162

မဟာေအာင္ေျမ   02-4029167
ပည္ႀကီးတံခြန္   09-5153500
ခ်မ္းျမသာစည္   09-428065544
အမရပူရ   02-4070563
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္       02-4057304

 

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန အခ်က္အလက္မ်ား

ေက်းလက္လမ္းမ်ား

 

မိုင္

ကတၱရာလမ္း            ၈၉/၂.၃
ေက်ာက္လမ္း     
  ၃၆၃/၇.၉
ကြန္ကရစ္လမ္း    
  ၀/၅
ေျမလမ္း   ၄၀၇/၅.၅
စုစုေပါင္း   ၈၅၄/၄.၃

ေက်းလက္တံတားမ်ား

 

အေရအတြက္

ကြန္ကရစ္          ၁၉
သစ္သား   ၄၄
ေရျပြန္   ၃၅၇
ေရေက်ာ္   ၃၃
စုစုေပါင္း   ၄၅၃

ေက်းလက္ေရရရွိေရး

 

အေရအတြက္

တြင္းတိမ္             ၁၂၁
တြင္းနက္   ၈၇၄
လက္တူးတြင္း   ၄၀
ေရကန္   ၃၁၀
စိမ့္စမ္း   ၇၈
အျခား   ၄၂၁
စုစုေပါင္း   ၁၈၈၄

ေက်းလက္က်န္းမာ

 

အေရအတြက္

ယင္လံုအိမ္သာ   ၂၆၈

ေက်းလက္မီးလင္းေရး

 

အေရအတြက္

ဆိုလာ   ၃၂၉၁၀ အိမ္
လၽွ်ပ္စစ္   ၈၀ ရြာ
ေက်းလက္အိမ္ရာ   ၆၅ အိမ္