User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန အခ်က္အလက္မ်ား

ေက်းလက္လမ္းမ်ား

 

မိုင္

ကတၱရာလမ္း            ၈၉/၂.၃
ေက်ာက္လမ္း     
  ၃၆၃/၇.၉
ကြန္ကရစ္လမ္း    
  ၀/၅
ေျမလမ္း   ၄၀၇/၅.၅
စုစုေပါင္း   ၈၅၄/၄.၃

ေက်းလက္တံတားမ်ား

 

အေရအတြက္

ကြန္ကရစ္          ၁၉
သစ္သား   ၄၄
ေရျပြန္   ၃၅၇
ေရေက်ာ္   ၃၃
စုစုေပါင္း   ၄၅၃

ေက်းလက္ေရရရွိေရး

 

အေရအတြက္

တြင္းတိမ္             ၁၂၁
တြင္းနက္   ၈၇၄
လက္တူးတြင္း   ၄၀
ေရကန္   ၃၁၀
စိမ့္စမ္း   ၇၈
အျခား   ၄၂၁
စုစုေပါင္း   ၁၈၈၄

ေက်းလက္က်န္းမာ

 

အေရအတြက္

ယင္လံုအိမ္သာ   ၂၆၈

ေက်းလက္မီးလင္းေရး

 

အေရအတြက္

ဆိုလာ   ၃၂၉၁၀ အိမ္
လၽွ်ပ္စစ္   ၈၀ ရြာ
ေက်းလက္အိမ္ရာ   ၆၅ အိမ္