မိတၳီလာခရိုင္

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

မိတၳီလာခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၂၃၀၇၉

မိတၳီလာ-ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ကားလမ္း
ေတာင္ဘက္၊ 
မိတၳီလာကန္ အေနာက္ဘက္၊
နန္းေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္။

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

မိတၳီလာခရိုင္

မိတၳီလာၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၂၃၀၇၉

မိတၳီလာ-ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ကားလမ္း
ေတာင္ဘက္၊ 
မိတၳီလာကန္ အေနာက္ဘက္၊
နန္းေတာ္ကုန္းရပ္ကြက္။

Read more ...

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

မိတၳီလာခရိုင္

သာစည္ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၆၉၀၄၅

စုေပါင္းရံုးလမ္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားကြင္း

အေရွ႕ဘက္၊ အမွတ္(၅) ရပ္ကြက္။

Read more ...

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

မိတၳီလာခရိုင္

မလိႈင္ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၆၀၀၀၂

မလိႈင္ ဆည္တိုကားလမ္းေဘး၊ ေရႊမုေဌာ

ဘုရားအနီး၊ အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္။

Read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

မိတၳီလာခရိုင္

၀မ္းတြင္းၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၄ ၅၀၀၉၉

၀မ္းတြင္း-သဲေတာလမ္း၊ ရာဇာမုနိဘုရား

အနီး၊ ၀မ္းတြင္း (၃) ရပ္ကြက္၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕။

Read more ...