မႏၱေလးခရိုင္

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

မႏၱေလးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးးရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၃၉၀၈၈

လမ္း ၃၀ x ၆၈ လမ္းေထာင့္၊

ပါတ္ကုန္း၀န္းက်င္ ရပ္ကြက္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

 

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

မႏၱေလးခရိုင္

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးးရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၈၀၁၉၄

ျမ၀တီမင္းႀကီးလမ္း ႏွင့္ သာယာ၀တီမင္းႀကီး

လမ္းၾကား၊၆၁x၆၂လမ္းၾကား၊(ဃ)ရပ္ကြက္

Read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

မႏၱေလးခရိုင္

ေအာင္ေျမသာစံျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးးရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၃၆၉၃၉

၂၂ x ၂၆ လမ္းၾကား၊ ကမ္းနားလမ္း၊

သီရိမာလာအေနာက္ ရပ္ကြက္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

Read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

မႏၱေလးခရိုင္

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးးရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၈၀၆၈၀

၆၁ လမ္း၊ ဇလပ္၀ါလမ္းေထာင့္၊

ၿမိဳ႔သစ္ (၃) ရပ္ကြက္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

Read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

မႏၱေလးခရိုင္

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးးရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၃၆၉၃၇

၂၈လမ္း၊ ၇၆ x ၇၇ လမ္းၾကား၊

ေဟမာဇလ ရပ္ကြက္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

Read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

မႏၱေလးခရိုင္

အမရပူရၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးးရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၇၀၄၅၉

မႏၱေလး - စစ္ကိုင္းလမ္း ႏွင့္

ဇြန္ပန္းလမ္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

Read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

မႏၱေလးခရိုင္

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးးရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၆၂၁၇၂

၄၂လမ္း၊ ၆၅ x ၆၆ လမ္းေထာင့္၊

မဟာၿမိဳင္(၁) ရပ္ကြက္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

Read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

မႏၱေလးခရိုင္

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးးရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၅၇၃၀၂

ပုသိမ္ႀကီးေရထြက္ကားလမ္း၊

အမွတ္(၁) ရပ္ကြက္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

Read more ...