ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၅၀၂၆၉

ရံုးႀကီးလမ္း၊ ၾကက္မင္းတြန္ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။

 

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္

ေက်ာက္ဆည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၅၀၂၆၉

ရံုးႀကီးလမ္း၊ ၾကက္မင္းတြန္ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။

 

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၏

ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ..... 

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္

စဥ္႕ကိုင္ ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၄၀၃၁၄

ရြာလယ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။

 

စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၏

ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ..... 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္

ျမစ္သား ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၆၀၀၀၅

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မအေနာက္ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။

 

ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္၏

ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ..... 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္

တံတားဦး ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၄၄၀၀၂

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ အမွတ္(၁) သာေဂါင္

ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။

 

တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္၏

ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက .....