User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္

စဥ္႕ကိုင္ ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၄၀၃၁၄

ရြာလယ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။

 

စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၏

ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက .....