User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္

ေက်ာက္ဆည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၅၀၂၆၉

ရံုးႀကီးလမ္း၊ ၾကက္မင္းတြန္ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။

 

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၏

ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက .....