User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္

ျမစ္သား ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၆ ၆၀၀၀၅

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မအေနာက္ရပ္ကြက္၊

ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။

 

ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္၏

ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက .....