ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၅ ၂၂၀၁၆

ရံုးေပါင္းစံုလမ္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းေထာင့္၊

ရပ္ကြက္ႀကီး (၆)၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

 

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္

ျပင္ဦးလြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၅ ၂၂၀၁၆

ရံုးေပါင္းစံုလမ္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းေထာင့္၊

ရပ္ကြက္ႀကီး (၆)၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

Read more ...

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္

မတၱရာၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၇၉၀၀၄

ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

Read more ...

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

files/singu2.pdfျပင္ဦးလြင္ခရိုင္

စဥ္႔ကူးၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၆ ၃၅၀၀၂

ျမနႏၵာလမ္း၊ အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္၊

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

Read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္

သပိတ္က်င္းၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၆ ၃၀၀၀၁

ရံုးကုန္းလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းရပ္ကြက္၊

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

Read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္

မိုးကုတ္ၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၆ ၂၀၀၂၀

စုေပါင္းရံုးလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

Read more ...