ျပည္သူ႕အသံ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ထံသို႕ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အၿကံျပဳလိုသည္မ်ား၊ တိုင္ၾကားလိုသည္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုလိုသည္မ်ား စသည္ကို ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

စာအမ်ိဳးအစား
Browse files
Size limit for each file is 100 MB
    captcha